فایل اکسل محاسبات چرخه هزینه عمر پروژه انواع گزینه های مختلف راهسازی(LCCA)و امکان تحلیل ریسک به شیوه مونت کارلو

فایل اکسل محاسبات چرخه هزینه عمر پروژه انواع گزینه های مختلف راهسازی(LCCA)و امکان تحلیل ریسک به شیوه مونت کارلو

فایل اکسل محاسبات چرخه هزینه عمر پروژه انواع گزینه های مختلف راهسازی(LCCA)و امکان تحلیل ریسک به شیوه مونت کارلو

این فایل در قالب اکسل تمام اطلاعات راه را براساس نوع آن(جاده دوخطه-بزرگراه-آزادراه و...)دریافت کرده و به محاسبه و آنالیز تمام هزینه های آن در طول دوره عمر پروژه می پردازد و نهایتا با لینک شدن به یک نرم افزار تحلیل ریسک نظیر کریستال بال به انجام ریسک پروژه و همچنین دوره بازگشت سرمایه آن و نسبت سود به هزینه می پردازد.در این فایل توزیع سرعتهای سواری و وسایط نقلیه سنگین را در سربالاییها و سرپایینی ها در نظر گرفته، از یک تابع هزینه مورد انتظار استفاده کرده، و با ساخت مدل و اعمال ریسک به شیوه شبیه سازی مونت کارلو یک راه حل کلی برای انتخاب گزینه بهینه به دست می آوریم.


اینجا هم مشاهده کنید